I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН WWW.MOS.BG


Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт!

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.mos.bg. Тези условия обвързват всички потребители. 

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /името на сайта/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.mos.bg не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.

4. След натискане на бутона „Потвърди поръчката“ на стъпка 6 от процеса на плащане, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

5. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове.

6а. www.mos.bg има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, www.mos.bg има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обезщетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите платени от потребителя, ако има такива.ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА И ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ 

Информация предоставена съгласно изискванията на Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 


1. Наименование на Доставчика: "СИЕЙЧ ТЕХ" ЕООД; 

2. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. Севлиево , област Габрово, община Севлиево, ул.П.Р.Славейков 36;

3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр. Севлиево , област Габрово, община Севлиево, ул.П.Р.Славейков 36;

4. Данни за кореспонденция: Република България, гр. Севлиево , област Габрово, община Севлиево, ул.П.Р.Славейков 36; , тел.: 0898339721, e-mail: admin@mos.com; 

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204261940; 

7. Надзорни органи: 


(1) Комисия за защита на личните данни 

Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15, 

тел. 02/91-53-515, 02/91-53-519

факс 02/91-53-525 

Email: kzld@cpdp.bg 

Уеб сайт: www.cpdp.bg 


(2) Комисия за защита на потребителите 

Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22 

Email: info@kzp.bg 

Уеб сайт: www.kzp.bg 


(3) Комисия за защита на конкуренцията 

Адрес: София 1000, бул. "Витоша" №18 

Телефон: (02) 935 61 13 

Факс: (02) 980 73 15 

Email: cpcadmin@cpc.bg 

Уеб сайт: www.cpc.bg 


8. Основни характеристики на предлаганите стоки и/или услуги: характеристиките на предлаганите стоки са посочени в страницата за представяне на всеки продукт; 

9. Цена на стоките или услугите (с включени всички данъци и такси): цената на предлаганите стоки е посочена под всеки конкретен артикул. Цената е посочена в български лева с включен ДДС; 

10. Всички представени на сайта и/или продавани в онлайн магазина стоки са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл. 112-115 от ЗЗП. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. 

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС .III. ОТКАЗ, РЕКЛАМАЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ


А) Отказ от доставена стока 

1. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. В рамките на горепосочения срок Клиентът е длъжен да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност. 

2. Ако Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се откаже от доставените стоки в указания по-горе срок, следва да уведоми "СИЕЙЧ ТЕХ" ЕООД и да върне стоката с нейните оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия по член 55 от Закона за защита на потребителя. Стоката може да бъде върната чрез изпращането й до адреса за кореспонденция, посочен в т.4, раздел II от настоящите Общи условия. Разноските по връщането на стоката са за сметка на Клиента. 

3. След получаване на върната стока и прегледа й, Доставчикът възстановява на Клиента заплатената от него цена /без разходите за обратна доставка/ не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Всеки Клиент може да се възползва от правото си стоката да му бъде заменена с друг продукт по избор. 


Б) Анулиране на поръчка 


1. В случай че Клиентът желае да откаже направена вече поръчка, някой от продуктите в нея или да замени даден поръчан продукт, той трябва да се обади по телефона възможно най-бързо (не по-късно от 6 часа след направената поръчка), за да уведоми "СИЕЙЧ ТЕХ" ЕООД, както и да потвърди желанието си писмено посредством e-mail, посочен в т.4, раздел II от настоящите Общи условия. Необходимо е Клиентът да съобщи номера на поръчката, за която се иска корекция. 

2. При отказ от поръчката "СИЕЙЧ ТЕХ" ЕООД се ангажира да възстанови сумата на Клиента в срок от 14 работни дни.


В) Рекламации 


1. Клиентът има право на рекламация при всяко несъответствие на стоката с договореното. 

2. При предявяване на рекламация на стока Клиентът може да претендира възстановяване на заплатената сума, заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или отбив от цената. 

3. Клиентът има право на рекламации, ако дефектите не са вследствие на негово неправомерно поведение и ако не са налице увреждания на стоката, причинени от неправилната й употреба. 

4. При предявяване на рекламацията Клиентът задължително прилага и документите, на които се основава претенцията: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер. 

5. Клиент, имащ качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, може да предяви рекламация в сроковете, посочени в Закона за защита на потребителите. За Клиент, нямащ качеството потребител, са приложими сроковете, посочени в Законът за задълженията и договорите. 

6. Транспортните разходи за връщане на стока в случай на рекламация са за сметка на "СИЕЙЧ ТЕХ" ЕООД. 


IV. ДОСТАВКА

1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА по желание на потребителя/клиента са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

2а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес.

При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

2б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед,

Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.V. СРОКОВЕ НА ГОДНОСТ

Срокът на годност на предлаганите продукти е посочен на страницата с подробно описание (страницата с детайли) на всеки продукт. За да видите детайлите трябва да кликнете на снимката на продукта или на името на продукта докато разглеждате продуктите в различните категории или от всяко друго място, което ви дава достъп до продуктовите страници.

Ако на сайта не е написан срока на годност, преди покупка се свържете с нас да го проверите.

Всички продукти, които предлагаме и които вие получавате са в срок на годност.VI. ЦЕНИ И НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

1. Всички цени на стоките в електронния магазин са в български лева. Обявените цени за стоките са окончателни, важат за деня на поръчката и са с включен ДДС. 

2. Цената на отделните предлагани стоки е поставена непосредствено до снимката на съответната стока. 

3. Плащането по направената поръчка се извършва по един от следните начини: 


НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ (ППП Пощенски паричен превод)

Заплащате стойността на Вашата поръчка на куриера който Ви достави стоката без допълнителни такси освен посочената цена на продукта/ите в сайта в случай, че поръчката Ви е на стойност над 150 лева.  Ако стойноста на поръчката е под 150лв., заплащате сумата на поръчката и сумата за доставка по тарифи на куриерска фирма ЕКОНТ. 
Плащането с наложен платеж се извършва чрез услугата Пощенски паричен превод на Еконт. Получавате разписка от Еконт за пощенски превод, която е законов признат документ с Наредба № Н – 18 от 2006 г., чл.3 за „Регистриране и отчитане на направените продажби“ и замества касовата бележка.


Плащане с Банков превод

УниКредит Булбанк  АД
IBAN: BG30UNCR70001523205177
BIC: UNCRBGSF

Банковата сметка е в български лева.  Като основание за плащане моля посочете номер на поръчка.ВАЖНО: "СИЕЙЧ ТЕХ" ЕООД НЕ събира картови данни и като търговец няма достъп до тях. Достъп до картовите данни има единствено обслужващата ни банка. 


Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от първия работен, следващ датата на получаване на дължимата сума по сметка на "СИЕЙЧ ТЕХ" ЕООД.

Клиентът избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на поръчаните стоки преди, или в момента на доставката им. 

В случай че Клиентът извърши плащането на сумата преди доставка на стоките посредством плащане по банкова сметка и с приемането на настоящите Общи условия, то същият /Клиентът/ дава и изричното си съгласие за извършване на авансово плащане по смисъла на чл. 53 от Закона за защита на потребителите. 


Промяна на обявените в сайта цени: 

В случай на промяна на обявените в сайта цени промяната се отразява по ясен за Клиента начин, като под конкретната стока се посочва стара цена, която е задраскана и нова такава, посочена в червено. 

Промяната в цената на стоките не се отразява на договорите, които са вече сключени. 

При намаляване на цената на дадена стока, освен обозначението на стара и нова цена на стоката, в сайта ще бъдат посочени условията, при които се извършва намалението на цените и срокът, през който стоките се предлагат с намалени цени. VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.mos.bg

2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

3. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 

4. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.mos.bg

5. Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове;

да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;

да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави, и Интернет етиката при ползване на предоставяните от TЪРГОВЕЦА услуги;

да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер/софтуер или телекомуникационните съоръжения имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;

да не извършва злоумишлени действия;

да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

5а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

1. ТЪРГОВЕЦЪТ няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

2. ТЪРГОВЕЦЪТ има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.mos.bg 

3. ТЪРГОВЕЦЪТ има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез /името на сайта/.

3а. ТЪРГОВЕЦЪТ след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката).

4. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА . Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката.

5 ТЪРГОВЕЦЪТ има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти, независимо дали са регистрирани.

6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес admin@mos.bg ТЪРГОВЕЦА събира и използва информацията, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ТЪРГОВЕЦЪТ ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.

7. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА 

8. ТЪРГОВЕЦЪТ има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.IX. ЛИЧНИ ДАННИ

1. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

1а ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица (освен за целите на доставка) - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

1б С приемането на настоящите общи условия ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, до евeнтуалната му изрична писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от "СИЕЙЧ ТЕХ" ЕООД и/или упълномощени от дружеството трети лица, включително, но не само: дружества извършващи куриерски услуги, банки и др., за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока.


X. ДОПЪЛНИТЕЛНО

1. Основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт.

2. Стойността на транспортните разходи за доставка, които не са включени в цената на стоките и начините на доставка можете да видите в меню „Доставка“.

3. Не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.

4. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.


5. Като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 работни дни от получаване на стоката, като търговската опаковка на продукта не трябва да е нарушена и търговския и вид трябва да е запазен. Продуктът не трябва да е използван! Имайки предвид естеството на продуктите не може да върнете стоки с нарушена индивидуална опаковка. Ако установите такива при получаване на пратката, не ги използвайте и в срок до 24 часа (работни дни) се свържете с нас. Разходите по връщане на продуктите са за сметка на клиента/потребителя в случай на неодобрено основание за рекламация. Необходимо е да предоставите и валиден документ доказващ направената от вас покупка. Разписката за пощенски паричен превод издадена ви при получаване и заплащане на пратката от куриерската фирма е достатъчна.


XII. ТЕРМИНОЛОГИЯ

1. Под “Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата /името на сайта/ на своя компютър.

2. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързан